About

09121404305 وکیل طلاقوکیل طلاق تهران وکیل مهریه و اجرت المثل در دوران زوجیت در قانون و شرع برای زن و مرد وظایف مشخصی تبیین شده است مثل تمکین عام و خاص برای زن اما می توان گفت در عرف زنان مجبور به انجام اموری در منزل هستند که در قانون و شرع وظیفه ان ها تلقی نشده است از این رو این حق به زوجه عطا شده است تا در صورت تمایل دستمزدی در قبال انجام این امور مطالبه نماید . وکیل مهریه و اجرت المثل در خصوص پرونده های حقوقی راحتر می تواند به شما مشاوره داشته باشد . منظور از اجرت المثل چیست؟